logo big

Odział Zdrojowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32
tel +48 18 547 56 99, 18 547 10 32
18 441 31 85
e-mail: neltechbiuro@gmail.com

Odział Zielona

33-300 Nowy Sącz, ul Zielona 55
tel +48 18 547 45 00, 18 442 39 36
e-mail: neltech@interia.pl

Oddział Papieska

33-300 Nowy Sącz, ul. Papieska 13
tel +48 18 442 38 04
e-mail: neltechpapieska@gmail.com
SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów, klientów Spółki w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Spółki.
1. Administratorem danych osobowych jest NEL-TECH Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 55.
2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z zakresu działania Spółki (wpis do KRS), ustawie o zasobach archiwalnych- podstawa prawna art.3,4 pkt. 2 RODO.
3. Oprócz danych pozyskanych bezpośrednio od Pani/a Spółka będzie przetwarzała dane osobowe, do których dostęp jest możliwy na podstawie przepisów prawa - rejestrów KRS, CEIDG, ZUS, REGON, Rejestr Instytucji Szkoleniowych.
4. Przysługuje Pani/u prawo do żądania od administratora wglądu do danych osobowych, otrzymania kopii, sprostowania nieprawidłowości, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi, w przypadku uznania, że Spółka przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem – skargę wnosi się do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO).
5. Pozyskane dane mogą być udostępnione podmiotom i osobom upoważnionym do ich otrzymania i przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia.
6. Dane osobowe będą pozyskane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z działalności Spółki.

 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie sprzedaży jest NEL-TECH Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 55, 33-330 Nowy Sącz.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pisemny, mailowy lub telefoniczny na wskazane powyżej adresy.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Warunkiem wystawienia imiennego dokumentu księgowego – faktura VAT będzie podanie danych osobowych.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO).

Przekazane Spółce dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są przetwarzane oraz przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa.

Kontakt

NEL-TECH Prosta Spółka Akcyjna
33-300 Nowy Sącz

ul. Zdrojowa 32, tel. 18 547 56 99
ul. Zielona 55, tel. 18 547 45 00
ul. Papieska 13, tel. 18 442 38 04

Email: neltechbiuro@gmail.com